หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
เกี่ยวกับสมาชิก
บริการฝากเงิน
บริการเงินกู้
วิธีการผ่อนชำระเงินกู้สหกรณ์
บริการอื่น ๆ
การคิดเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้


เงินกู้ฉุกเฉิน

12 งวด
  
เงินกู้สามัญ

120 งวด

เงินปันผล ประจำปี 2559

ประเภท ร้อยละ

  เงินปันผล    

5.30

  เงินเฉลี่ยคืน

12.50


Polls
ท่านมีความพึ่งพอใจการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มากน้อยเพียงใด
  
Who's Online
ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไปออนไลน์
สถิติเว็บไซต์
จำนวนสมาชิก 135 คน
ผู้เข้าใช้วันนี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้สัปดาห์นี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้เดือนนี้ 0 คน
สมาชิกคนล่าสุด: jirayu

images/stories/l7.gif

images/stories/l9.jpg

images/stories/l8.gif

images/stories/L11.gif

images/stories/L13.gif

images/stories/L14.gif 

images/stories/L17.gif 

images/stories/L19.gif
images/stories/l18.gif
  images/stories/save.gif

images/stories/53.bmp

images/stories/dmr.bmp

 


 

 

i1.gif ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ช่วยออม ช่วยประหยัด ช่วยขจัดความเดือดร้อน โอบเอื้อและอาทร คือสหกรณ์ กทธ.
หน้าแรก arrow แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม

แบบคำขอกู้


1. เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกันดาวน์โหลด

      • คำแนะนำสำหรับสมาชิกกู้สามัญ (เอกสารแนบต่างๆ และเงื่อนไขการกู้) ดาวน์โหลด

      • คำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม แบบ"สมาชิกสัมพันธ์"กรณีสมาชิกกู้สามัญ ดาวน์โหลด

      • หนังสือรับรองประกอบการยื่นคำขอกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกส่งชำระหนี้หลังเกษียณฯ) ดาวน์โหลด

      • อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้สามัญ ดาวน์โหลด

      • หนังสือยินยอมค้ำประกันเพียงผู้เดียว ดาวน์โหลด

      • หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) หุ้นค้ำแทนบุคคล ดาวน์โหลด

2. เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำประกัน) ดาวน์โหลด

โปรแกรมคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้

images/stories/l7.gif
(ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด)

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดาวน์โหลด

4. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
images/stories/inew[1].gif

5. เงินกู้พิเศษ ดาวน์โหลด

แบบการสมัครสมาชิก
images/stories/i2.gif1. ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลด
 
      • หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดาวน์โหลด

      • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ดาวน์โหลด

      • บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก ดาวน์โหลด

แบบการเพิ่ม/ลดหุ้น / เงินฝาก
images/stories/i2.gif1. เพิ่ม / ลด / งด ซื้อหุ้น ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif2. เพิ่ม / ลด หักเงินเดือน เข้าบัญชีฝากสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลด

แบบกรณีเกษียณอายุราชการ
images/stories/i2.gif1. หนังสือแจ้งความประสงค์หักเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ(กรณีเกษียณอายุราชการ) (1) ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif2. หนังสือแจ้งความประสงค์การเป็นสมาชิก (กรณีเกษียณอายุราชการ)(2) ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif3. ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (กรณีเกษียณ) ดาวน์โหลด

แบบสวัสดิการต่าง ๆ
images/stories/i2.gif1. เงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกอายุเกิน 65 ปี เสียชีวิต ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif3. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิตไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif4. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภัย ดาวน์โหลด 

images/stories/i2.gif5. คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ดาวน์โหลด 
  
แบบเอกสารหนังสือต่าง ๆ
images/stories/i2.gif 1. หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif 2. หนังสือขอถอนค่าหุ้น , เงินปันผล-เงินเฉลี่ยนคืน (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif 3. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif 4. หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด


images/stories/i2.gif 5. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ดาวน์โหลด


Googleอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ(ต่อปี)

 ออมทรัพย์ 1.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 1.50
 ประจำ  3 เดือน 2.00
           6 เดือน 2.25
          12 เดือน 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

(ต่อปี)

 เงินกู้ทุกประเภท

7.30

 เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

6.55

 images/stories/L1.gif

images/stories/L10.gif

images/stories/L4.gif

images/stories/L2.gif

images/stories/L5.gif

images/stories/L6.gif


images/stories/L12.gif

images/stories/L3.gif

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
75/10 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2644-5264 , 0-2354-3501 , 0-2621-9620-2 , Fax 0-2644-8838 E-mail : coop_dmr@hotmail.com