หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
เกี่ยวกับสมาชิก
บริการฝากเงิน
บริการเงินกู้
วิธีการผ่อนชำระเงินกู้สหกรณ์
บริการอื่น ๆ
การคิดเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้


เงินกู้ฉุกเฉิน

12 งวด
  
เงินกู้สามัญ

120 งวด

เงินปันผล ประจำปี 2559

ประเภท ร้อยละ

  เงินปันผล    

5.30

  เงินเฉลี่ยคืน

12.50


Polls
ท่านมีความพึ่งพอใจการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มากน้อยเพียงใด
  
Who's Online
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไปออนไลน์
สถิติเว็บไซต์
จำนวนสมาชิก 135 คน
ผู้เข้าใช้วันนี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้สัปดาห์นี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้เดือนนี้ 0 คน
สมาชิกคนล่าสุด: jirayu

images/stories/l7.gif

images/stories/l9.jpg

images/stories/l8.gif

images/stories/L11.gif

images/stories/L13.gif

images/stories/L14.gif 

images/stories/L17.gif 

images/stories/L19.gif
images/stories/l18.gif
  images/stories/save.gif

images/stories/53.bmp

images/stories/dmr.bmp

 


 

 

i1.gif ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ช่วยออม ช่วยประหยัด ช่วยขจัดความเดือดร้อน โอบเอื้อและอาทร คือสหกรณ์ กทธ.
หน้าแรก arrow แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม

แบบคำขอกู้


1. เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกันดาวน์โหลด

      • คำแนะนำสำหรับสมาชิกกู้สามัญ (เอกสารแนบต่างๆ และเงื่อนไขการกู้) ดาวน์โหลด

      • คำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม แบบ"สมาชิกสัมพันธ์"กรณีสมาชิกกู้สามัญ ดาวน์โหลด

      • หนังสือรับรองประกอบการยื่นคำขอกู้สามัญ (สำหรับสมาชิกส่งชำระหนี้หลังเกษียณฯ) ดาวน์โหลด

      • อัตราการจ่ายค่าเบี้ยประกันเงินกู้สามัญ ดาวน์โหลด

      • หนังสือยินยอมค้ำประกันเพียงผู้เดียว ดาวน์โหลด

      • หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ (เพิ่มเติม) หุ้นค้ำแทนบุคคล ดาวน์โหลด

2. เงินกู้สามัญ (ใช้หุ้นค้ำประกัน) ดาวน์โหลด

โปรแกรมคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้

images/stories/l7.gif
(ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด)

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดาวน์โหลด

4. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
images/stories/inew[1].gif

5. เงินกู้พิเศษ ดาวน์โหลด

แบบการสมัครสมาชิก
images/stories/i2.gif1. ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลด
 
      • หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ดาวน์โหลด

      • หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ดาวน์โหลด

      • บัตรตัวอย่างลายมือชื่อสมาชิก ดาวน์โหลด

แบบการเพิ่ม/ลดหุ้น / เงินฝาก
images/stories/i2.gif1. เพิ่ม / ลด / งด ซื้อหุ้น ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif2. เพิ่ม / ลด หักเงินเดือน เข้าบัญชีฝากสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลด

แบบกรณีเกษียณอายุราชการ
images/stories/i2.gif1. หนังสือแจ้งความประสงค์หักเงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ(กรณีเกษียณอายุราชการ) (1) ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif2. หนังสือแจ้งความประสงค์การเป็นสมาชิก (กรณีเกษียณอายุราชการ)(2) ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif3. ขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (กรณีเกษียณ) ดาวน์โหลด

แบบสวัสดิการต่าง ๆ
images/stories/i2.gif1. เงินสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกอายุเกิน 65 ปี เสียชีวิต ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif3. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิตไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif4. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกประสบภัย ดาวน์โหลด 

images/stories/i2.gif5. คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ดาวน์โหลด 
  
แบบเอกสารหนังสือต่าง ๆ
images/stories/i2.gif 1. หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif 2. หนังสือขอถอนค่าหุ้น , เงินปันผล-เงินเฉลี่ยนคืน (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif 3. หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด

images/stories/i2.gif 4. หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด


images/stories/i2.gif 5. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ดาวน์โหลด


Googleอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ(ต่อปี)

 ออมทรัพย์ 1.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 1.50
 ประจำ  3 เดือน 2.00
           6 เดือน 2.25
          12 เดือน 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

(ต่อปี)

 เงินกู้ทุกประเภท

7.30

 เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

6.55

 images/stories/L1.gif

images/stories/L10.gif

images/stories/L4.gif

images/stories/L2.gif

images/stories/L5.gif

images/stories/L6.gif


images/stories/L12.gif

images/stories/L3.gif

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
75/10 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2644-5264 , 0-2354-3501 , 0-2621-9620-2 , Fax 0-2644-8838 E-mail : coop_dmr@hotmail.com