หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
เกี่ยวกับสมาชิก
บริการฝากเงิน
บริการเงินกู้
วิธีการผ่อนชำระเงินกู้สหกรณ์
บริการอื่น ๆ
การคิดเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้


เงินกู้ฉุกเฉิน

12 งวด
  
เงินกู้สามัญ

120 งวด

เงินปันผล ประจำปี 2559

ประเภท ร้อยละ

  เงินปันผล    

5.30

  เงินเฉลี่ยคืน

12.50


Polls
ท่านมีความพึ่งพอใจการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มากน้อยเพียงใด
  
Who's Online
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไปออนไลน์
สถิติเว็บไซต์
จำนวนสมาชิก 135 คน
ผู้เข้าใช้วันนี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้สัปดาห์นี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้เดือนนี้ 0 คน
สมาชิกคนล่าสุด: jirayu

images/stories/l7.gif

images/stories/l9.jpg

images/stories/l8.gif

images/stories/L11.gif

images/stories/L13.gif

images/stories/L14.gif 

images/stories/L17.gif 

images/stories/L19.gif
images/stories/l18.gif
  images/stories/save.gif

images/stories/53.bmp

images/stories/dmr.bmp

 


 

 

i1.gif ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ช่วยออม ช่วยประหยัด ช่วยขจัดความเดือดร้อน โอบเอื้อและอาทร คือสหกรณ์ กทธ.
หน้าแรก arrow การคิดเงินปันผล
การคิดเงินปันผล

       1. สมมุติคิดปันผลของหุ้นนอัตรร้อยละ 5.00
      
       2. หุ้นยอดยกมาจากปีก่อนคูณด้วย  5.00 หาร 100

       3. ในระหว่างปีนำหุ้นแต่ละเดือนมาคำนวณตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. (เดิอนสุดท้ายไม่คิดเพราะสหกรณ์ฯ ได้

รับค่าหุ้น 31 ธ.ค.)

       4. นำผลที่คำนวณได้ต้งแต่ ม.ค. - พ.ย. มารวมกัน


ตัวอย่างการคิดเงินปันผล

       เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบวิธีการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น นาย ก. มีหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน

50,000 บาท ในระหว่างปี 2551 นาย ก. ถือหุ้นแต่ละเดือน ๆ ละ 500 บาท พอถึงปลายปี 2551 นาย ก. จะ

มีหุ้นทั้งสิ้น 56,000 บาท (50,000 + 6,000) มีวิธีคิดดังนี้

(สหกรณ์ฯ คิดปันผลของหุ้นในอัตราร้อยละ 5.00)

(1) ยอดยกมาจากปีก่อน (ปี 2550) มีหุ้น 50,000 = 50,000 x 5.00  = 2,500 บาท

(2) มกราคม 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x 11 x 5.00   = 22.92 บาท
                                                                     12   100

     กุมภาพันธ์ 2551    ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x 10 x 5.00   = 20.83 บาท
                                                                     12    100

     มีนาคม 2551       ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  9 x 5.00     = 18.75 บาท
                                                                     12   100

     เมษายน 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  8 x 5.00     = 16.67 บาท
                                                                     12   100

     พฤษภาคม 2551    ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  7 x 5.00     = 14.58 บาท
                                                                     12   100

     มิถุนายน 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  6 x 5.00     = 12.50 บาท
                                                                     12   100

     กรกฎาคม 2551     ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  5 x 5.00     = 10.42 บาท
                                                                     12   100

     สิงหาคม 2551       ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  4 x 5.00     = 8.33 บาท
                                                                      12   100

     กันยายน 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  3 x 5.00     = 6.25 บาท
                                                                     12    100

     ตุลาคม 2551        ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  2 x 5.00     = 4.17 บาท
                                                                      12   100

     พฤศจิกายน 2551    ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  1 x 5.00    = 2.08 บาท
                                                                      12   100

     ธันวาคม 2551 ถือหุ้นรายเดือน 500 บาท เดือนสุดท้ายไม่คิดเพราะสหกรณ์ฯ ได้รับค่าหุ้นวันที่ 31

ธันวาคม 2551

     เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว ให้นำผลที่คำนวณได้ตั้งแต่ ม.ค. 2551 - พ.ย. 2551 มารวมกันจะได้ยอดเงินรวม

137.50 บาท

      ดั้งนั้นในปี 2551 นาย ก. จะได้รับเงินปันผลเฉพาะค่าหุ้นทั้งสิ้น = (1)+(2) = 2,500+137.50 =

2,637.50

Googleอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ(ต่อปี)

 ออมทรัพย์ 1.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 1.50
 ประจำ  3 เดือน 2.00
           6 เดือน 2.25
          12 เดือน 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

(ต่อปี)

 เงินกู้ทุกประเภท

7.30

 เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

6.55

 images/stories/L1.gif

images/stories/L10.gif

images/stories/L4.gif

images/stories/L2.gif

images/stories/L5.gif

images/stories/L6.gif


images/stories/L12.gif

images/stories/L3.gif

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
75/10 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2644-5264 , 0-2354-3501 , 0-2621-9620-2 , Fax 0-2644-8838 E-mail : coop_dmr@hotmail.com