หน้าแรก
เกี่ยวกับสหกรณ์
เกี่ยวกับสมาชิก
บริการฝากเงิน
บริการเงินกู้
วิธีการผ่อนชำระเงินกู้สหกรณ์
บริการอื่น ๆ
การคิดเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้


เงินกู้ฉุกเฉิน

12 งวด
  
เงินกู้สามัญ

120 งวด

เงินปันผล ประจำปี 2559

ประเภท ร้อยละ

  เงินปันผล    

5.30

  เงินเฉลี่ยคืน

12.50


Polls
ท่านมีความพึ่งพอใจการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มากน้อยเพียงใด
  
Who's Online
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไปออนไลน์
สถิติเว็บไซต์
จำนวนสมาชิก 135 คน
ผู้เข้าใช้วันนี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้สัปดาห์นี้ 0 คน
ผู้เข้าใช้เดือนนี้ 0 คน
สมาชิกคนล่าสุด: jirayu

images/stories/l7.gif

images/stories/l9.jpg

images/stories/l8.gif

images/stories/L11.gif

images/stories/L13.gif

images/stories/L14.gif 

images/stories/L17.gif 

images/stories/L19.gif
images/stories/l18.gif
  images/stories/save.gif

images/stories/53.bmp

images/stories/dmr.bmp

 


 

 

i1.gif ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด ช่วยออม ช่วยประหยัด ช่วยขจัดความเดือดร้อน โอบเอื้อและอาทร คือสหกรณ์ กทธ.
หน้าแรก arrow การคิดเงินปันผล
การคิดเงินปันผล

       1. สมมุติคิดปันผลของหุ้นนอัตรร้อยละ 5.00
      
       2. หุ้นยอดยกมาจากปีก่อนคูณด้วย  5.00 หาร 100

       3. ในระหว่างปีนำหุ้นแต่ละเดือนมาคำนวณตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. (เดิอนสุดท้ายไม่คิดเพราะสหกรณ์ฯ ได้

รับค่าหุ้น 31 ธ.ค.)

       4. นำผลที่คำนวณได้ต้งแต่ ม.ค. - พ.ย. มารวมกัน


ตัวอย่างการคิดเงินปันผล

       เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบวิธีการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น นาย ก. มีหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน

50,000 บาท ในระหว่างปี 2551 นาย ก. ถือหุ้นแต่ละเดือน ๆ ละ 500 บาท พอถึงปลายปี 2551 นาย ก. จะ

มีหุ้นทั้งสิ้น 56,000 บาท (50,000 + 6,000) มีวิธีคิดดังนี้

(สหกรณ์ฯ คิดปันผลของหุ้นในอัตราร้อยละ 5.00)

(1) ยอดยกมาจากปีก่อน (ปี 2550) มีหุ้น 50,000 = 50,000 x 5.00  = 2,500 บาท

(2) มกราคม 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x 11 x 5.00   = 22.92 บาท
                                                                     12   100

     กุมภาพันธ์ 2551    ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x 10 x 5.00   = 20.83 บาท
                                                                     12    100

     มีนาคม 2551       ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  9 x 5.00     = 18.75 บาท
                                                                     12   100

     เมษายน 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  8 x 5.00     = 16.67 บาท
                                                                     12   100

     พฤษภาคม 2551    ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  7 x 5.00     = 14.58 บาท
                                                                     12   100

     มิถุนายน 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  6 x 5.00     = 12.50 บาท
                                                                     12   100

     กรกฎาคม 2551     ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  5 x 5.00     = 10.42 บาท
                                                                     12   100

     สิงหาคม 2551       ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  4 x 5.00     = 8.33 บาท
                                                                      12   100

     กันยายน 2551      ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  3 x 5.00     = 6.25 บาท
                                                                     12    100

     ตุลาคม 2551        ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  2 x 5.00     = 4.17 บาท
                                                                      12   100

     พฤศจิกายน 2551    ถือหุ้นรายเดือน  500 บาท  = 500 x  1 x 5.00    = 2.08 บาท
                                                                      12   100

     ธันวาคม 2551 ถือหุ้นรายเดือน 500 บาท เดือนสุดท้ายไม่คิดเพราะสหกรณ์ฯ ได้รับค่าหุ้นวันที่ 31

ธันวาคม 2551

     เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว ให้นำผลที่คำนวณได้ตั้งแต่ ม.ค. 2551 - พ.ย. 2551 มารวมกันจะได้ยอดเงินรวม

137.50 บาท

      ดั้งนั้นในปี 2551 นาย ก. จะได้รับเงินปันผลเฉพาะค่าหุ้นทั้งสิ้น = (1)+(2) = 2,500+137.50 =

2,637.50

Googleอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก

ร้อยละ(ต่อปี)

 ออมทรัพย์ 1.00
 ออมทรัพย์พิเศษ 1.50
 ประจำ  3 เดือน 2.00
           6 เดือน 2.25
          12 เดือน 2.50

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้

ร้อยละ

(ต่อปี)

 เงินกู้ทุกประเภท

7.30

 เงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน

6.55

 images/stories/L1.gif

images/stories/L10.gif

images/stories/L4.gif

images/stories/L2.gif

images/stories/L5.gif

images/stories/L6.gif


images/stories/L12.gif

images/stories/L3.gif

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด
75/10 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2644-5264 , 0-2354-3501 , 0-2621-9620-2 , Fax 0-2644-8838 E-mail : coop_dmr@hotmail.com